Publicador de contenidos

Convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes

Per acord del Consell d’Administració de la Societat es convoca Junta General Ordinària d’Accionistes, per celebrar en el domicili social de la plaça Pedró número 19 de Palamós (Girona), el proper dia 10 de juny de 2021 a les 12:30 hores, en primera convocatòria, i en el seu cas, en segona, el dia següent al mateix lloc i a la mateixa hora, per a deliberar sobre el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Reelecció de conseller; substitució de consellers, en el seu cas.

2. Assumptes preceptius de l’article 164 de la Llei de Societats de Capital (aprovació dels comptes anuals i de l’aplicació del resultat i examen de l’Informe de Gestió), tot això referit a l’exercici social tancat a 31.12.2020.

3. Precs i preguntes; assumptes sobrevinguts.

4. Aprovació de l’Acta per la mateixa Junta.

D’acord amb allò disposat a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, tots els accionistes tenen dret a obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents relatius als comptes anuals que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’Informe de Gestió.

 

A Barcelona, a 10 de maig de 2021.

 

Aleix Gago Xirinachs

Secretari no conseller