Tarifes

Text introductori tarifes

Els preus del servei de l'aigua s'elaboren tenint en compte les característiques específiques de cada servei, els seus costos de gestió i la legislació vigent. Aquest preu correspon al cost de la gestió del servei de subministrament d'aigua.

L'aigua és un bé de titularitat pública, per la qual cosa és l'administració competent, normalment els ajuntaments, qui s'encarrega de fixar els preus del servei.

Els factors que determinen el preu de l'aigua a cada municipi són diversos: l'escassetat o abundància de recursos hídrics del territori; l'origen de l'aigua (subterrània, superficial, de mar) i el seu cost d'extracció i tractament; la mida i el tipus de nucli urbà (ciutats compactes o disseminades); l'estat de les infraestructures; els criteris que s'adopten per finançar el seu manteniment, i altres factors com la qualitat del servei, l'eficiència, l'experiència, la tecnologia, la innovació, la qualificació i la formació del personal, etc.

Publicador de continguts

groupid: 9285496, currentGroupId: 9285496