Informació corporativa

Informació corporativa

Més de 100 anys al servei dels usuaris

En l'època que data el títol de CAPPSA (l'any 1907) el servei d'abastament d'aigua a les poblacions era considerat una "activitat privada" de lliure iniciativa dels particulars i sota un règim de "lliure concurrència", sotmesa al control per part de les autoritats municipals que s'exercia mitjançant les pertinents "autoritzacions administratives", no essent fins l'Estatut de 1924 quan es comenci a parlar de "gestió indirecta" per aquesta activitat com a conseqüència de la incorporació del concepte de la "municipalització dels serveis locals".


D'acord amb l'anterior, CAPPSA ha prestat, fins a la data del 16 de desembre de 2002 quan es va constituir la Companyia d'Aigües de Palamós,S.A., el servei d'abastament domiciliari d'aigua potable a Palamós en règim privat en base a la concessió i Reglament que, anteriorment esmenats, s'atorgaren a l'empara de la Llei d'Aigües de 1879 i la Llei General d'Obres Públiques de 1877.


La situació existent a CAPPSA durant l’any 2002, aconsella adaptar l'estatus jurídic existent, ja que els increments tarifaris necessaris pel manteniment de l'equilibri econòmic del servei, reiteradament sol·licitats per CAPPSA (actualització d'actius i revisió ordinària de tarifes), més l'amortització de les noves inversions urgents a escometre en el servei a curt termini, en cap cas no podien ésser assumides dins d'un marc concessional amb venciment en l'any 2006.


A l'empara d'allò previst a l'article 247 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, per resolució de l'Alcaldia de data 4 de setembre de 2002, es convé per les parts instruir l'expedient per l'establiment del Servei Municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable, tot acordant com a forma de gestió del mateix la de societat mercantil d'economia mixta a constituir mitjançant Conveni amb l'empresa preexistent.


Amb data 16 de desembre de 2002, es formalitza la subscripció del Conveni per la transformació de la COMPAÑÍA DE AGUAS POTABLES DE PALAMÓS, S.A. en una SOCIETAT MERCANTIL D'ECONOMIA MIXTA PER LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE DE PALAMÓS, partint de la nova organització del Servei d'abastament domiciliari d'aigua potable, determinada a partir de la conversió dels títols de CAPPSA per tal d'amollar-los a les formes de gestió previstes a la legislació de règim local, prèvia reserva de l'activitat per part de l'Ajuntament de Palamós.


L'àmbit de la prestació del Servei encomanat a l'empresa mixta CAPSA, ve determinat pel Servei Municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable en la totalitat del Terme Municipal de Palamós. Constitueix una excepció a l'anterior subministrament que la Societat de capital mixt té subscrit, per successió en la posició de CAPPSA, amb l'Ajuntament de Mont-ràs des de l'any 1988.


La Societat mercantil d'economia mixta CAPSA, subrogant-se en el contracte d'assistència que té subscrit CAPPSA, gaudirà, via l'assistència del soci privat majoritari, és a dir el grup AGBAR, mitjançant la seva filial SOREA, dels serveis tècnics, jurídics, econòmics, laborals, informàtics i suport corporatiu que en cada moment siguin precisos per resoldre els esdeveniments ordinaris i extraordinaris relacionats amb l'explotació del servei.