Protecció de dades

Política de protecció de dades

 • Política de protecció de dades de clients i usuaris del servei d'Aigües de Palamós

  Aquesta Política de Privacitat té per objecte donar a conèixer la manera en què obtenim, tractem i protegim les dades personals dels nostres clients i d'aquelles persones que es posen en contacte amb AIGÜES DE PALAMÓS en relació amb aquestes.

  1. Qui és el responsable de les dades que faciliteu?

  El responsable del tractament de les vostres dades personals és COMPANYIA D’AIGÜES DE PALAMÓS, SA (d’ara endavant, “AIGÜES DE PALAMÓS”), amb domicili al carrer Pedró, 19, 17230 Palamós, i NIF A-17000084, empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats amb la gestió d’aigua potable.

  2. Quines categories de dades tracta AIGÜES DE PALAMÓS?

  AIGÜES DE PALAMÓS tractarà les següents categories de dades de caràcter personal:

  (i) Dades identificatives i de contacte:

  • Dades identificatives i de contacte: Nom, cognoms, DNI, telèfon fix o mòbil, adreça electrònica, adreça, àudios de veu, documents acreditatius de la identitat, documents acreditatius d'apoderament, protocols notarials, càrrec, empresa i dades de contacte professional. Algunes dades acreditatives només seran necessàries per dur a terme gestions específiques.
  • Signatura: Signatura Hològrafa, signatura OTP o signatura biomètrica (en cas que a la vostra oficina disposin d'aquest sistema de recollida de signatura).
  • Informació sobre l'immoble per al qual es gestiona o es pretén gestionar un contracte d'aigua i/o clavegueram i/o depuració: Adreça del punt de subministrament, referència cadastral, nota registral, document notarial.


  (ii) Dades econòmiques i de facturació: Dades bancàries facilitades pel client o per una persona autoritzada, núm. de factura, import de factures i deute.

  (iii) Dades de consum i dades tècniques del servei contractat: Lectures de consums, dades de la telelectura, incloses les dades històriques de consum, núm. de comptador, tipus de consum del punt de subministrament. Aquestes dades no sempre ens permetran identificar l'usuari. No obstant això, són dades necessàries per prestar el servei correctament.

  (iv) Diferents dades que ens faciliteu voluntàriament quan us poseu en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (efectuar una reclamació, per comunicar una emergència, fer consultes, sol·licitar l'aplicació d'ajuts o bonificacions socials quan sigui procedent en supòsits de vulnerabilitat, comunicació de circumstàncies familiars, o altres circumstàncies que ens exposeu voluntàriament).

  (v) Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a AIGÜES DE PALAMÓS i que quedaran integrades a l'expedient del contracte: Dades de contacte d'un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzats pel client per fer gestions diverses en nom seu en relació amb el seu contracte, documentació pública.
  En el cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat el tercer esmentat d'aquesta Política de Privacitat i ha obtingut la seva autorització per proporcionar les seves dades a AIGÜES DE PALAMÓS amb les finalitats assenyalades. Igualment, assegura que les dades aportades són exactes i actualitzades i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar a conseqüència de l'incompliment d’aquesta obligació.
  Les dades a què hem fet referència fins ara poden pertànyer al titular del subministrament, al consumidor o a tercers autoritzats.
  (vi) Dades d'accés i de connexió a l'Oficina Virtual: Credencials, adreça IP, tipus i ID del dispositiu, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual s'accedeix al Lloc Web, informació d'exploració, activitat en el Lloc Web, i cookies. Podeu consultar més informació sobre cookies a la nostra Política de Cookies, disponible a https://www.capsa.cat/ca/politica-de-cookies 

  Només us sol·licitarem les dades necessàries per dur a terme les finalitats que es detallen a l'apartat 5. Quan us sol·licitem dades personals per mitjà de formularis web per tramitar la vostra sol·licitud, marcarem amb un asterisc les dades estrictament necessàries per fer les gestions. Si no ens faciliteu aquestes dades, no podreu continuar la tramitació de la gestió que vulgueu efectuar.
  El web té la seva pròpia Política de Privacitat del Web d'AIGÜES DE PALAMÓS, que podeu consultar a l’enllaç següent https://www.capsa.cat/ca/avis-legal

  3.    Tràmits fets per un tercer o en nom d'una empresa i per Administradors de Finques

  Com a norma general, totes les gestions i els tràmits que comportin un tractament de dades personals els farà una persona en el seu propi nom i, en aquest cas, només facilitarà dades personals de les quals és titular. No obstant això, s'admetrà que qui vulgui realitzar una gestió amb l'empresa faciliti dades d'un tercer sempre que (i) hagi obtingut les dades de manera lícita; (ii) hagi informat l'afectat, quan sigui procedent, del tràmit o de la consulta que farà, i (iii) disposi d’un interès legítim per dur a terme la gestió que inicia. Per efectuar la gestió s'exigirà la documentació que acrediti aquesta representació. 

  4.    Per a què utilitzem les vostres dades personals i quina és la base de legitimació?

  Tractarem les categories de dades indicades a l'apartat 3 d'aquesta Política, per a les finalitats i amb la base legitimadora que s'indica a continuació:

  (i) Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte, les vostres dades econòmiques i de facturació, les vostres dades de consum i dades tècniques del servei contractat, així com diferents dades que ens heu facilitat voluntàriament en posar-vos en contacte amb nosaltres i les dades de terceres persones que ens heu facilitat o que ens ha facilitat el mateix tercer i que estan integrades a l'expedient del contracte, i també les dades d'accés i de connexió a l'Oficina Virtual per gestionar el servei de proveïment d'aigua i/o clavegueram i/o depuració que heu contractat: atenció de les diferents sol·licituds en relació amb els serveis prestats (alta, baixa, canvi de titularitat, emplenament i signatura de documentació), lectures de consum periòdiques, emissió de factures, cobrament de factures, rectificació de factures, tramesa al client, per diferents mitjans, d'informació relacionada amb el contracte i incidències del servei, servei d'atenció al client, inclòs l'enregistrament de les trucades telefòniques, tramitació de gestions administratives, incloses les necessàries per mantenir l'exactitud de les dades, les relacionades amb l'impagament del servei, l'emissió d'avisos de tall de subministrament i les necessàries per al manteniment del servei. La base legitimadora d'aquest tractament és l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació, a petició d'aquest, de mesures precontractuals. 

  (ii) Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte, les vostres dades econòmiques i de facturació, les vostres dades de consum i dades tècniques del servei contractat per remetre-us avisos i alertes per mitjans electrònics sobre qüestions relacionades amb el vostre servei (excessos de consum, possible fuita i final de la fuita...). La base legitimadora d'aquest tractament és l'interès legítim a mantenir-vos informat sobre qüestions rellevants relatives al servei d'aigua contractat. Us podeu oposar a aquest tractament.
   
  (iii) Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte, les vostres dades econòmiques i de facturació, les vostres dades de consum i dades tècniques del servei contractat, així com diferents dades que ens heu facilitat voluntàriament en posar-vos en contacte amb nosaltres, així com les dades de terceres persones que ens heu facilitat o que ens ha facilitat el mateix tercer i que estan integrades a l'expedient del contracte per atendre les sol·licituds que ens efectueu voluntàriament (reclamacions, consultes de dubtes, trucades d'emergència, aplicació d'ajuts o bonificacions socials quan sigui procedent en supòsits de vulnerabilitat, o d'altres). La base legitimadora és l’execució del contracte, quan les sol·licituds estiguin vinculades a serveis contractats. En el cas de sol·licituds que excedeixin la prestació de serveis contractada, així com en el cas de sol·licituds formulades per no clients, la base legitimadora serà l'interès legítim a atendre adequadament les vostres sol·licituds o consultes plantejades a través dels diversos mitjans de contacte existents. Us podeu oposar a aquest tractament.
   
  (iv) Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte per gestionar la signatura de documents a través del procés de signatura OTP SMS (One Time Password) o biomètrica (en el cas que la vostra oficina disposi d’aquesta tecnologia de recollida de signatura). Durant el procés de signatura OTP SMS, es vincula l'operació de signatura amb la persona signant a través del número de telèfon mòbil facilitat pel client i amb el contingut, a través de l'algoritme de càlcul de l'OTP. En el procés de signatura biomètrica es recullen aspectes de la signatura (pressió, velocitat, traç) que, agrupats, la converteixen en única. La base legitimadora d'aquest tractament és l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació, a petició d'aquest, de mesures precontractuals. Quan s'utilitzi la signatura electrònica que incorpori la tecnologia biomètrica, la base legitimadora serà el consentiment exprés. 

  (v) Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte, i les vostres dades de consum i dades tècniques del servei contractat per gestionar i solucionar les incidències del servei. La base legitimadora d'aquest tractament és l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació, a petició d'aquest, de mesures precontractuals.
   
  (vi) Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte, i les vostres dades de consum i dades tècniques del servei contractat per poder calcular el rendiment de la xarxa que permeti detectar fuites d'aigua, i fraus amb l'objectiu de garantir un cabal adequat a la xarxa de subministrament. La base legitimadora és l'interès legítim de la Companyia a assegurar un funcionament i rendiment correctes de la infraestructura d'aigua i garantir el cabal necessari a les necessitats de subministrament de la població. Us podeu oposar a aquest tractament.

  (vii) Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte, dades econòmiques i de facturació i les vostres dades de consum i dades tècniques del servei contractat per fer estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció a clients en relació amb el servei contractat. La base legitimadora és l'interès legítim a conèixer el vostre nivell de satisfacció i detectar aspectes de millora en relació amb els serveis prestats. Us podeu oposar a aquest tractament. 

  (viii) Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte per realitzar enquestes no relacionades amb el servei per conèixer la percepció que els nostres clients tenen sobre AIGÜES DE PALAMÓS, Grup al qual pertany, mentre duri el vostre contracte i sempre que ens atorgueu el consentiment.  La informació recollida d’aquesta manera serà utilitzada exclusivament per obtenir valors estadístics o agregats. La base legitimadora és el consentiment atorgat pel client. Podreu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment.

  (ix) Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte per oferir-vos o remetre-us, fins i tot per mitjans electrònics, informació comercial relacionada amb els serveis contractats que gestiona AIGÜES DE PALAMÓS, així com sobre activitats i esdeveniments relatius al sector esmentat, sempre que ens atorgueu el consentiment. La base legitimadora és el consentiment atorgat pel client. Podreu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment.

  (x) Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte, dades econòmiques i de facturació, així com les vostres dades de consum i dades tècniques del servei contractat per elaborar un perfil sobre el client mitjançant la realització d'un seguiment continu del vostre consum d'aigua, per oferir-vos promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l'aigua i sempre que ens atorgueu el consentiment. La base legitimadora és el consentiment atorgat pel client. Podreu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment.

  (xi) Utilitzarem les vostres dades identificatives i de contacte, dades econòmiques i de facturació, així com les vostres dades de consum i dades tècniques del servei contractat per elaborar un perfilat dels nostres clients destinat a definir accions de cobrament i recobrament de deute. Per fer-ho s'utilitzaran variables objectives, com ara el nombre de factures impagades, l’import degut i l’antiguitat del deute d'un contracte. La base legitimadora és l'interès legítim de la companyia a gestionar el cobrament de deute de manera eficient ajustant-se a les característiques de pagament i impagament individuals de cada client.
   Per als tractaments anteriors basats en l'interès legítim, el Responsable ha redactat el corresponent Informe de ponderació dels interessos perseguits pel Responsable i els drets i llibertats fonamentals dels interessats. En cas de dubte sobre aquest podeu enviar una consulta al DPO d'AIGÜES DE PALAMÓS.

  5.    ¿Qui pot accedir a les seves dades personals?

  AIGÜES DE PALAMÓS disposa de prestadors de serveis (empreses del grup al qual pertany AIGÜES DE PALAMÓS i proveïdors externs) per a la realització d'algunes tasques pròpies del contracte que, si escau, hauran d'accedir a les vostres dades per poder fer la gestió que sol·liciteu. Aquests prestadors tindran la condició d'Encarregats del tractament d'acord amb la LO 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i només tractaran les dades personals d’acord amb les instruccions d'AIGÜES DE PALAMÓS. En cap cas no utilitzaran les dades personals de l'Usuari per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta Política.
  Alguns dels nostres proveïdors estan ubicats en països situats fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o, quan són dins de l’EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora del territori esmentat. AIGÜES DE PALAMÓS garanteix que:

  Per a més informació sobre aquesta matèria, contacteu amb el Delegat de Protecció de Dades d'AIGÜES DE PALAMÓS per algun dels mitjans indicats en aquesta Política.

  6.    A qui comuniquem les vostres dades?

  AIGÜES DE PALAMÓS té un interès legítim a transmetre dades personals dels seus clients dins del Grup a Espanya per a finalitats purament administratives, l'objectiu de les quals és la coordinació eficient dels recursos del Grup empresarial per aconseguir els seus objectius amb la màxima productivitat. 

  Quan sigui necessari el vostre consentiment per comunicar les vostres dades personals a tercers, als formularis de recollida de dades us informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o dels sectors d'activitat dels possibles cessionaris de les vostres dades personals.

  AIGÜES DE PALAMÓS haurà de comunicar dades personals dels seus clients a les Administracions competents, Jutjats i Tribunals i Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat quan això sigui necessari en virtut d'una obligació legal. 

  En particular, AIGÜES DE PALAMÓS està obligada per disposició legal a comunicar les dades personals dels seus clients a les entitats següents que, entre d'altres, podran utilitzar-les per a:

  Entitat Finalitat Aquesta comunicació és legal segons...
  Ajuntament de Palamós Per a la fiscalització del servei públic que fa el titular del servei. Estem obligats a fer aquesta cessió per l'article 248 b) del Decret 179/1995, de 13 juny, d'aprovació del Reglament d'obres, activitats i serveis, normativa local que regula el servei municipal de proveïment, el Reglament del servei i/o l'Ordenança corresponent en cada cas.
  Serveis socials municipals o comarcals segons les competències de cada municipi. Abans de dur a terme un possible tall del subministrament hem de confirmar amb els Serveis Socials que no hi ha una situació de risc d'exclusió residencial o vulnerabilitat. Estem obligats a fer aquesta cessió de dades d'acord amb l'article 6.4 de la Llei 24/2015 (Pobresa Energètica).
  Agència Catalana de l’Aigua Per al control del tribut "cànon de l'aigua" que recaptem a la factura de l'aigua per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua. Estem obligats a fer aquesta cessió per la Llei 58/2003 (General Tributària).
  Institut Català del Sòl Per a la gestió de les finances que recaptem a les factures de contractació, per compte de l'Institut Català del Sòl, organisme de la Generalitat de Catalunya. Estem obligats per la Llei 13/1996 i el Decret 147/1997, de 10 de juny, sobre el registre de finances.
  Agència Tributària (AEAT) Tramesa a l'AEAT en un màxim de quatre dies hàbils del detall de les factures emeses i rebudes. Sistema de subministrament immediat d'informació (SII), regulat en el RD 596/2016, de 2 de desembre, i per l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.
  Agència Tributària (AEAT) Liquidació model 347 (és un model informatiu anual en el qual s'especifica la suma d'operacions realitzades amb un client o proveïdor superiors a 3.005,06 euros). Obligació per l’AEAT - Operacions amb tercers.
  Autoritat Judicial o Cossos i forces de seguretat de l'Estat Tramesa de dades per a la localització d'una persona mitjançant sol·licitud judicial/policial prèvia. Informació sol·licitada per l'Administració Pública.
  Administració de Justícia  Per a reclamacions judicials.  Llei d'enjudiciament civil i Llei d'enjudiciament criminal (Llei 1/2000, de 7 de gener, i Reial decret, de 14 de setembre de 1882)

   

  7.    Durant quant de temps conservem les vostres dades?

  Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats que es descriuen als apartats anteriors. Transcorregut aquest termini, les dades es mantindran bloquejades per un període addicional a l’efecte d'atendre possibles responsabilitats legals derivades d’aquesta.

  8.    Quins són els vostres drets en matèria de protecció de dades i com podeu exercir-los?

  La Llei us reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades:

  Dret Contingut
  Accés Podreu consultar les vostres dades personals incloses a les bases de dades d'AIGÜES DE PALAMÓS.
  Rectificació Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
  Supressió Podreu sol·licitar que eliminem les vostres dades personals. 
  Oposició Podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals per a les finalitats basades en l’interès públic o l'interès legítim.
  Limitació del tractament 

  Podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades en els casos següents:

  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit, però us oposeu a la supressió de les vostres dades.
  • Quan AIGÜES DE PALAMÓS no necessiti tractar les vostres dades, però les necessiteu per exercir o defensar reclamacions.
  • Quan us hàgiu oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d'una missió en interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.
  Portabilitat  Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hàgiu facilitat, així com transmetre-les a un altre responsable del tractament.


  Recordeu que, a més, per als tractaments per als quals hàgiu atorgat el vostre consentiment, podreu retirar-lo en qualsevol moment.

  Per exercir els drets anteriors o revocar el consentiment prestat, n’hi ha prou que ens envieu la vostra sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents:

  • Dirigint una carta per correu postal a l’adreça: Passeig de la Zona Franca, núm. 48, 08038 de Barcelona.
  • A través del Contacta del nostre web: www.aigüescolomenques.cat
  • Registrant la vostra sol·licitud a qualsevol de les nostres oficines del servei.
  • Dirigint-vos a l’adreça electrònica dpo@sorea.cat

  Caldrà aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en Dret. En cas que s'actuï a través de representació legal s'haurà d'aportar, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

  AIGÜES DE PALAMÓS contestarà com més aviat millor i, en tot cas, dins del termini d'un mes les sol·licituds rebudes. El termini es podrà prorrogar dos mesos més tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes. En aquest cas, AIGÜES DE PALAMÓS comunicarà a l'interessat aquesta circumstància i li indicarà els motius de la dilació.

  L'exercici de drets és gratuït. No obstant això, AIGÜES DE PALAMÓS es reserva el dret de cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, d'acord amb el RGPD, AIGÜES DE PALAMÓS podrà optar directament per no contestar la sol·licitud rebuda.

  En tot cas, com a persona afectada o interessada, podeu presentar una denúncia davant de l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Catalana de Protecció de Dades al portal https://www.apdcat.cat/.

  9.Delegat de protecció de dades d'AIGÜES DE PALAMÓS

  AIGÜES DE PALAMÓS ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui podeu contactar si teniu qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades.
  Us podeu posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels mitjans següents:

  • Correu electrònic: dpo@sorea.cat
  • Correu Postal: Passeig de la Zona Franca, núm. 48, 08038 de Barcelona. A/A de la Delegada de Protecció de Dades
 • Política de protecció de dades relativa al control de temperatura en accessos

  Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

  El tractament de les dades personals relatives a la presa de temperatura amb termòmetres per part dels empleats és responsabilitat de COMPANYIA D’AIGÜES DE PALAMÓS, S.A. (d’ara endavant, CAPSA”), amb domicili al carrer Pedró, 19, Palamós, i CIF A-17000084.

  Quines dades es tracten?

  Es tractarà la temperatura corporal dels interessats. L’empleat es prendrà la temperatura; únicament haurà de manifestar si supera els 37,5 °C, segons el protocol del qual ha estat informat; i comunicar-ho a Recursos Humans (RH) i Prevenció de Riscos Laborals (PRL). 

  Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? 

  Les dades de temperatura corporal seran tractades, únicament i exclusivament, amb la finalitat de no permetre l’accés a les instal·lacions de CAPSA a les persones que superin determinada temperatura, a fi de protegir la seguretat i la salut en l’entorn laboral durant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, seguint les indicacions del Departament de Seguretat i Salut Laboral de CAPSA, i contribuir, així mateix, a la contenció de la malaltia.

  Durant quant temps es conservaran?

  Les dades facilitades per l’empleat seran conservades durant el termini necessari per fer la comprovació pertinent, i posteriorment seran eliminades. 

  Excepcionalment, CAPSA conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan, en el mateix moment del registre, s’hagi produït una reclamació de l’interessat amb motiu de la denegació de l’accés a la instal·lació o edifici. En aquest supòsit, les dades es conservaran únicament durant el termini de temps necessari per atendre la reclamació o l’exercici de les accions que se’n puguin derivar, i posteriorment seran eliminades.

  Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

  La base legal per al tractament de les dades personals és: i) donar compliment a l’obligació prevista als articles 14 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en virtut dels quals la companyia ha d’implantar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i altres persones externes a les seves instal·lacions i edificis; i ii) la necessitat de protegir l’interès vital de l’interessat o d’altres persones físiques.

  Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?

  CAPSA ha implantat mesures perquè únicament els empleats es prenguin la temperatura, sense implicacions de tercers. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per, posteriorment i una vegada hagi comunicat aquella dada a RH i PRL, garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícits. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

  Comunica CAPSA les dades personals a tercers?

  Només es comunicaran les dades personals a tercers si és necessari fer-ho per donar compliment a obligacions legals, com ara comunicacions a les autoritats sanitàries en cas que ho requereixin.

  Hi ha altres entitats que puguin tenir accés a les dades personals? 

  La companyia disposa de diversos proveïdors que assisteixen els empleats i externs en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals, i als quals s’exigeix el compliment estricte de la normativa de protecció de dades, mitjançant la subscripció del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

  Quins són els drets en matèria de protecció de dades i com es poden exercitar?

  La llei reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades, aplicables tant a l’empleat com a l’extern:

  Dret

  Contingut

  Accés

  Podrà consultar quines dades personals tenim.

  Supressió

  Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

  Oposició

  Podrà sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.

  Limitació

  Podrà sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies.

  Autoritat de control

  En tot cas, com a interessat, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per defensar els seus drets, i ho pot fer a través de la pàgina web www.aepd.es

  Per exercitar aquests drets, fer una consulta o plantejar dubtes sobre el tractament de les dades personals, n’hi ha prou d’enviar una comunicació al delegat de protecció de dades de CAPSA per correu electrònic a l’adreça dpo@sorea.cat, o bé mitjançant el correu postal a l’adreça: Carrer Pedró, 19, Palamós, a l’atenció del delegat de protecció de dades de COMPANYIA D’AIGÜES DE PALAMÓS, S.A. amb la referència “Protecció de dades”.

 • Política de videovigilància i control d'accés

  Aquesta política descriu el tractament que fa COMPANYIA D’AIGÜES DE PALAMÓS, SA,de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i del llocs i dispositius de control d’accés a oficines i instal·lacions del servei.

  Qui és el responsable de les dades recollides?

  El responsable de les dades de caràcter personal és COMPANYIA D’AIGÜES DE PALAMÓS, SA (d’ara endavant, “AIGÜES DE PALAMÓS”), amb domicili al carrer Pedró, 19, 17230 Palamós.

  En cas que tingueu algun dubte o consulta en relació amb el tractament de les vostres dades de caràcter personal, poseu-vos en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades (d’ara endavant, “DPO”) a través de l’adreça electrònica dpo@sorea.cat o l’adreça postal següent: Carrer Pedró, 19, 17230 Palamós.

  El DPO és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privacitat en relació amb els tractaments efectuats per AIGÜES DE PALAMÓS, inclosos els relatius a videovigilància i control d’accés.

  Per a què utilitzem les vostres dades personals?

  Recollim diferents dades personals, que trobareu detallades a l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions. En particular: 

  • Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.
  • Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés són tractades per:
   • facilitar l’accés a les oficines, la zona de treball i les àrees restringides; 
   • assignar la targeta d’accés corresponent;
   • portar un control de les entrades de personal extern i visitants;
   • garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.

  Quin tipus de dades personals tractem?

  • Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la qual pertanyeu, persona que visiteu, etc.)Us sol·licitarem aquestes dades quan us presenteu al mostrador de recepció, a fi d’atorgar-vos un targeta de visita per accedir a l’edifici.
  • Dades generades per la vostra targeta d’accés. Cada cop que passeu la vostra targeta pel torn d’accés, quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada/sortida.
  • Gravacions d’àudio i vídeoEn romandre dins del camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, la vostra imatge pot ser gravada. No hi ha cap càmera oculta. Totes les càmeres estan senyalitzades.

  Legitimitat del tractament

  Tractem les vostres dades personals sobre la base de l’interès públic,per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

  Amb qui compartim les vostres dades?

  No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem que s’ha comès algun delicte (furts, destrucció de material, agressió a persones, etc.), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés seran posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i/o dels jutges i tribunals competents.

  Durant quant de temps conservem les vostres dades?

  Les dades recollides es suprimeixen en un termini màxim de 30 dies (a comptar des de l’enregistrament). Excepcionalment, AIGÜES DE PALAMÓS conservarà una còpia de les dades durant un termini superior si s’ha produït un incident de seguretat o si hi ha indicis que s’ha comès algun delicte (per exemple, un robatori). 

  Sus derechos

  La normativa vigent de protecció de dades us reconeix diferents drets:

  • Dret d’accés a les vostres dades i d’obtenir-ne una còpia.
  • Dret de supressió o rectificació.
  • Dret a la limitació del tractament.
  • Dret d’oposició.
  • Dret de portabilitat de les dades que heu facilitat.

  Si us plau, tingueu en compte que, encara que podeu exercir qualsevol dels drets previstos en la normativa, les característiques especials del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament la vostra petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar una gravació de videovigilància o un registre d’accés en què es mostra automàticament l’hora de la vostra entrada en les nostres instal·lacions.

  Teniu dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas de que considereu que s’ha fet un tractament incorrecte de les vostres dades de caràcter personal. La vostra reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebreu una resposta del nostre DPO.

  Per exercir els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels mitjans següents:

  • Dirigint una carta per correu postal a l’adreça següent: Carrer Pedró, 19, 17230 Palamós.
  • A través de l’apartat “Contacta’ns” del nostre web: www.capsa.cat/ca/canals-de-contacte

  En tot cas, com a afectat o interessat, podeu presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent, que en aquest cas és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.