Al costat de les persones

Introducció - Al costat de les persones

groupid: 9285496, currentGroupId: 9285496

Tarifa social - Al costat de les persones

groupid: 9285496, currentGroupId: 9285496

Cànon social

Per una banda, es pot demanar la tarifa d’aigua destinada a famílies nombroses que s’acreditin mitjançant el corresponent títol emès per la Generalitat de Catalunya, segons sigui la categoria general o bé especial.

També es pot sol·licitar la tarifa de cànon social, destinada a situacions econòmiques específiques, per subministraments domèstics de domicilis particulars. El sol·licitant ha de ser titular de la pòlissa.

El consum del període ha de ser igual o inferior a la dotació bàsica 100 l/persona/dia (27 m3/tte) (establerta pel Decret 3/2003). Bonificació sobre el concepte de cànon de l’aigua sempre que no es superin 27 m3/trimestre o equivalent si són famílies nombroses.

S’aplica una tarifa reduïda en el primer tram de consum.

S’han de complir alguna de les situacions detallades al web de l’ACA.

Compromisos de pagament sense interessos - Al costat de les persones

groupid: 9285496, currentGroupId: 9285496

Compromisos de pagament sense interessos

Es tracta d’acords de finançament negociat sense interessos del deute d’aquelles persones que tenen dificultats per pagar però que no tenen la consideració de vulnerables per part de Serveis Socials i volen fer front a les despeses de la llar.